Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie
ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów
Adres strony: http//biblioteka@wolanow.pl
NIP: 948-23-64-721, REGON: 673014647

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną  częścią mienia, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wolanów (1/2005).
 Biblioteka działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.)
   
 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1997 roku z późn. zm)
   
 • Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 45 poz. 446 z 1999 roku z późn. zm., Dz. U. Nr 49 poz. 574 z 2000 roku, Dz. U. Nr 127 poz. 1396 z 2001 roku, Dz. U. Nr 255 poz. 2561 z 2004 roku, Dz. U. Nr 122 poz. 785 z 2008 roku, Dz. U. Nr 196 poz. 1516 z 2009 roku.)
   
 • Ustawy z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 3 poz. 133) z późn. zm.
   
 • Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie
   
 • Uchwały Nr XXII/95/04 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 15 września 2004 

Misja Biblioteki


Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców
w Wolanowie na wszystkich poziomach wiedzy, poprzez efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań informacyjnych aktualnych i potencjalnych użytkowników placówek bibliotecznych w gminie, z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania bogatych zbiorów pochodzących z bieżącej produkcji wydawniczej, dostosowanych do wymagań wiekowo, kulturowo i socjalnie zróżnicowanych grup społecznych. Równie ważne jest promowanie kultury i tradycji regionu i kraju, która stanowi
o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną i Polską.

 

Dla realizacji tej misji, Biblioteka stawia przed sobą następujące cele:

 • Promowanie książki i czytelnictwa
 • Lepszą, zindywidualizowaną obsługę klientów
 • Pomoc w zdobywaniu wykształcenia, zapewnienie dostępu do wiedzy
  i informacji
 • Tworzenie warunków do kulturalnego spędzenia czasu
 • Utrzymywanie i rozwój źródeł informacji oraz infrastruktury informatycznej
  i technicznej
 • Tworzenie jednolitego systemu informacyjno-bibliotecznego dla bibliotek Gminy
 • Współpracę z instytucjami oświaty i kultury i innymi instytucjami działającymi na terenie gminy i kraju
 • Zapewnienie właściwej organizacji pracy i zarządzania

 

ZADANIA BIBLIOTEKI

 • Odpowiedni dobór, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów;
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
 • Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacji książek i czytelnictwa;
 • Opracowywanie bibliograficzne i dokumentacyjne tj. przetwarzanie informacji zawartych
  w materiałach bibliotecznych ;
 • Wyszukiwanie i udzielanie informacji na podstawie baz danych bibliotecznego systemu informacyjno-wyszukiwawczego;
 • Opracowywanie i prowadzenie form pracy kulturalno-edukacyjnej z czytelnikiem, służących popularyzowaniu literatury, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego;
 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej;
 • Planowanie i rozliczanie wydatków w zakresie realizowanych zadań;
   

Katalog biblioteczny: on-line w programie MAK+  : 
https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedAuth=442

Godziny otwarcia:

    Poniedziałek,

   8.00 - 16.00

    wtorek

8:00 - 18:00

     środa,

8:00 - 17:00

    czwartek

8:00 - 18:00

    piątek

8:00 - 17:00

 

 

 

 

 

           

 


           

Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie  powstała w 1947 roku. Od czasu zaistnienia miała swą siedzibę w różnych miejscach :  w Szkole Podstawowej,  w budynku  Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, a następnie przez 21 lat  w budynku prywatnym. W 1979 roku znalazła się w dużych pomieszczeniach budynku miejscowej Straży Pożarnej, gdzie miała swoją siedzibę wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury przez 15 lat.  Od 1994 roku Biblioteka Publiczna Gminy Wolanów ma swoją stałą siedzibę w lokalu należącym do gminy, w Wolanowie przy ulicy Radomskiej 20.
Obecnie, biblioteka to:  wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z dobrym, aktualnym stale uzupełnianym księgozbiorem,  czytelnia ogólna z księgozbiorem podręcznym oraz czasopismami i czytelnia internetowa z sześcioma  stanowiskami komputerowymi ze stałym łączem internetowym dla czytelników.
Stan księgozbioru  w Bibliotece gminnej ponad 20 tys. woluminów
Od 1988 roku  Biblioteką zarządza dyrektor Elżbieta Aderek, pracująca ponad 35 lat w zawodzie bibliotekarskim.
W Gminnej Bibliotece Publicznej pracują również Pani Danuta Żuchowska zatrudniona na ½ etatu, na stanowisku kustosz i Pani Barbara Sadownik na stanowisku młodszego bibliotekarza, która z całego etatu obsługuje Filię Biblioteczną w Mniszku w wymiarze 24 godzin tygodniowo.
GBP w swojej strukturze posiada Filię Biblioteczną w Mniszku, która powstała w 1959 roku.
 Adres placówki:

         Filia Biblioteczna  w Mniszku
                       26-625 Wolanów
                      Mniszek 86
        e-mail:  filia_bibl.mniszek@wp.pl

      pracownik: Barbara Sadownik 

               Godziny otwarcia:
                                 poniedziałek, wtorek i czwartek:    10.00-18.00 

W Bibliotece Filialnej w Mniszku jest ok. 11 tys. książek, biblioteka posiada kącik czytelniczy z 6 miejscami dla czytelników, w tym  z jednym stanowiskiem komputerowym i bezpłatnym dostępem do Internetu.
Obiekt biblioteczny został zmodernizowany, odnowiony ze środków unijnych na Działanie i Rozwój Wsi
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Budynek został przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.