Uwaga Czytelnicy. Biblioteka nie będzie czynna w dniu 14 sierpnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 5/ 2017
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie
z dnia 10 lipca 2017 roku

 

w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie.

 

 

Na podstawie art.3 ' w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy (Dz. U. Z 1998 r, Nr 21, poz. 94 z późn. zm) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie zarządza co następuje

 

§ 1

 

1. Ustala się dzień 14 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. 11 listopada 2017 roku;

2. W dniu 14 sierpnia 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie będzie nieczynna

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wolanowie i na stronie internetowej Biblioteki

 

 

(-) Dyrektor GBP w Wolanowie
Elżbieta Aderek